دلم برات تنگ شده...

                          تو چي؟ هنوزم به يادم هستي؟