برماسه ها نوشتم:
دريای هستی من
از عشق توست سرشار
اين را به ياد بسپار
بر ماسه ها نوشتی:
ای همزبان ديرين
اين آرزوی پاکی ست
اما به باد بسپار...