امرور نزديک بود به خاطره تو حسابی توی دردسر بيفتم....

                      اما عيبی نداره...به قول قديمی ها:

                             هرچه از دوست رسد نيکوست...