دیگه وقتش رسیده که فراموشت کنم...راستشو بخوای تا امروز هم خوب دووم آورده بودم .اما ديگه کافيه...اصلا چرا بايد عاشق کسی باشم که فرسنگها از من دوره و حتی يادی از من نمی کنه؟

ديگه وقتشه يه سروسامون به زندگيم بدم...

                         دیگه وقتش رسیده که فراموشت کنم...