دستانم آنقدر بی اصالت بودند یا تو آنقدر بی پروا بودی
که طعم ِ عشق بازی هایمان را به دهانم گَس کردی ؟