چه حالی بهت دست می ده وقتی بدونی به اوونی که دوستش داری

هيچ وقت نميرسی؟