کاش بودی تا دلم تنها نبود

منتظر در فکر فردا ها نبود

کاش بودی تا که ياد پنجره

در فراق عشق تو تنها نبود