خدايا تنهايی ام بزرگ است ....

صبرم عطا کن ...

نمی خوام بشکنم ...

صبرم عطا کن ...