ديشب آسمون بدجوری گريه می کرد . منم ديگه کم آوردم .....

اما حيف که جرات آسمونو هم ندارم

 ....................