امشب با تنهايي ام از لذت با تو بودن گفتم

              خنديد و به آينه فرداها خيره ماند........!!!