با من سخن بگو.....
میخواهم کابوسهای شبانه ام را در نومیدی هزاران ساله خود خاک کنم تا بپوسند شاید در پشت امیدهایم
.
.
شاید رویاهایم بار دیگر در صبحدمان جوانه زنند....