نمی دانم چه بگويم  چه بنويسم  وقتی او در کنارم

نيست . بی او گويی تهی ازهر لبخند و شادا بيم .

ادمی خسته و بی تکيه گاهيم .  جای خاليش را هيچ

گاه تا به اين اندازه احساس نکرده بودم . و به هيچ 

انسانی تا بحال به اين اندازه عادت نکرده بودم