وقتی معلم پرسید عشق چند بخشه؟ زود دستم رو بردم بالا و گفتم 1 بخش . اما از وقتی تو را شناختم فهمیدم عشق ۲ بخش است: عطش دیدن تو .و اندوه بی تو بودن