باز کن پنجره را
که نسيم رويا
نرم وآرام و سبک
- چون لبخند -
گرم و شيرين و پر آهنگ
- چو عشق -
بار ديگر به طواف آمده است
فاش گويد
به نماز آمده است
به طوافی که حجرالاسود آن چشم تو است
چه نمازی که به سوی شکن زلف تو است