به بزرگترین سوال زندگیم رسیدم:

                  آیا تو لیاقت عشق پاک منو داری؟

هیچ وقت فکرشو نمی کردم همچین آدمی باشی...

حیف من...