امروز هم بی تفاوت از کنار هم گذشتیم.

به امید فردایی بهتر...