آسمان پازل چشمان توست

من

آن را تکه

      تک..ه

         ت...ک...ه

               چيدم

                                             شب شد