واسه هرکی دل من تنگ می شه

                   تا می فهمه دلش از سنگ می شه

                                          ***

باید حرف دلمو گوش کنم

                   غم دنیا رو فراموش کنم