خلوت بی تو    معنا نداره

           اینجا بدون نازنینم   صفا نداره

                  صبور و پاکی      قرمزه قرمز 

                           آبی دریا پیش تو     جلا نداره

                           * * *

            بی تو نوایی ندارم     سوز صدایی ندارم

           بیا تا تو لحظه بغض    سر روی شونت بذارم