سلام .....من پیمان هستم

راستش چون این کمد خاطرات هر روز داره بزورگتر میشه ما تصمیم گرفتیم دو تایی با هم گردگیریش کنیم

میخواستم بگم که ......................... بگم که.................!!!!!! ای بابا                         

 فعلا حرفی نیست ولی بعدها با ما بیشتر آشنا میشید