دیگه نمی بخشم تو رو

                                که قلبم رو شکستی

   برو بهونه هی نیار

                                 منتظر چی هستی   

همش نگو قسمت نشد

                                  گردن اینو اون نذار

نمی تونم مثل تو شم

                                   سادگیم رو بروم نیار

             

بگو کی عوض شده غیر خودت     

                                              تو یکی مثل خودت میخوای و بس  ( البته نه شامپو بس )

بگو چی عوض شده تو زندگیت

                                             زندگیت فقط هوس  فقط هوس

هنوزم یکم غرور منده واسم که خوار نشم

                                               تو یادم دادی رو عشق هیچوقت مندگار نشم

این روزا قلبت بدجوری با دل ما تا میکنه

                                                امروز میگه دوست داره ..........فرداش حاشا میکنه....

 پیمان