ديروز    آخرين کبوتران مهاجر برگشتند

امروز    تو برای هميشه پنهان شدی

وفردا    چشم به افق دارم 

            به اميد سبز آمدنت ...