در اردیبهشت دوباره به دیدنت خواهم آمد . شاید زودتر.

شاید هم .......

 سال قبل رو یادته؟ این اردیبهشت نباید شبیه اردیبهشت سال قبل بشه...