علی...جون من ولش کن.همه چیز تموم شده. معلوم هست چیکار داری می کنی؟

نه...یه بار دیگه می خوام امتحان کنم. حتم دارم این بار موفق میشم.

اگه نشدی چی؟ اگه جریان اردیبهشت پیش اومد چی؟ اگه بدتر شد چی؟

امکان نداره.بهت ثابت میکنم فکروخیال هام بی جهت نبوده...