تیر 97
7 پست
خرداد 97
5 پست
اسفند 96
7 پست
بهمن 96
5 پست
دی 96
2 پست
آذر 96
2 پست
آبان 96
4 پست
مهر 96
2 پست
شهریور 96
2 پست
مرداد 96
5 پست
تیر 96
3 پست
شهریور 94
7 پست
مرداد 94
14 پست
تیر 94
7 پست
خرداد 94
5 پست
اسفند 93
3 پست
بهمن 93
12 پست
دی 93
5 پست
آذر 93
9 پست
آبان 93
14 پست
مهر 93
14 پست
شهریور 93
7 پست
اسفند 92
12 پست
بهمن 92
14 پست
دی 92
13 پست
آذر 92
16 پست
آبان 92
10 پست
مهر 92
12 پست
شهریور 92
19 پست
مرداد 92
12 پست
تیر 92
11 پست
خرداد 92
11 پست
اسفند 91
13 پست
بهمن 91
10 پست
دی 91
9 پست
آذر 91
10 پست
آبان 91
5 پست
مهر 91
5 پست
شهریور 91
11 پست
مرداد 91
19 پست
تیر 91
19 پست
خرداد 91
21 پست
اسفند 90
14 پست
بهمن 90
13 پست
دی 90
8 پست
آذر 90
17 پست
آبان 90
14 پست
مرداد 90
12 پست
تیر 90
16 پست
خرداد 90
16 پست
اسفند 89
7 پست
بهمن 89
8 پست
دی 89
18 پست
آذر 89
7 پست
تیر 89
3 پست
خرداد 89
12 پست
اسفند 88
21 پست
بهمن 88
25 پست
دی 88
20 پست
آذر 88
6 پست
آبان 88
7 پست
مهر 88
7 پست
شهریور 88
12 پست
مرداد 88
10 پست
تیر 88
10 پست
خرداد 88
14 پست
آبان 86
6 پست
مهر 86
19 پست
شهریور 86
30 پست
مرداد 86
19 پست
تیر 86
23 پست
خرداد 86
20 پست
اسفند 85
12 پست
بهمن 85
28 پست
دی 85
9 پست
آذر 85
5 پست
شهریور 85
1 پست
اسفند 84
27 پست
بهمن 84
14 پست
آبی به رنگ آسمان
بادبادكنك ها هميشه با باد مخالف اوج ميگيرند The kites always rise with adverse winds.