بگشاییم کفتران را بال  

بفروزیم شعله بر سر کوه

بسراییم شادمانه سرود

وین چنین با هزار گونه شکوه

مهرگان را به پیشباز رویم

رقص پر پیچ و تاب پرچم ما

زیر پرواز کفتران سپید

شادی آرمیده گام سپهر

خنده نوشکفته خورشید 

مهرگان را درود می گویند

گرم هر کار مست،هر پندار 

همره هر پیام،هر سوگند

در دل هر نگاه،هر آواز

توی هر بوسه،هر لبخند

بسراییم

" مهرگان خوش باد."

(هوشنگ ابتهاج)

/ 0 نظر / 9 بازدید