قول بده...

نمی دانم چه بگويم  چه بنويسم  وقتی او در کنارم

نيست . بی او گويی تهی ازهر لبخند و شادا بيم .

ادمی خسته و بی تکيه گاهيم .  جای خاليش را هيچ

گاه تا به اين اندازه احساس نکرده بودم . و به هيچ 

انسانی تا بحال به اين اندازه عادت نکرده بودم. انشا الله سفرش  با خوشی 

پايان  پذيرد و خيلی زود در کنارم باشد.

 راستی ...    قول بده ديگر  مرا تنها نگذاری

             و هميشه در کنارم باشی .

/ 0 نظر / 6 بازدید