کوه نوردی مردگان

..دیروز

با بچه ها رفتیم کوه(پیمان.رضا.دانیال) . خیلی خوش گذشت.جای شما خالی...

دانیال.پیمان.رضا

..امروز

ثبت نام ترم جدید هستش. ساعت ۹ میرسم دانشگاه و ... رو هم میبینم. گروه ( آ ) رو بر میدارم. با ... توی یک گروه افتادیم. چه خوب...

/ 2 نظر / 4 بازدید
عباس عکاس

عکستون قشنگ شده...

يه آدم اميدوار

ببينم اين ترم چيکار ميکنی. فقط کافی هستش که بخواهی.همه چيز درست ميشه.مطمئن باش.