...

یهو پرسید: چی شد که اسم بهار رو برای دختر انتخاب کردی؟

جواب دادم: این اسم از همون بچگی باهام بود.

با خنده گفت: خیلی بیخود. اصلا اسم دخترمون رو خودم انتخاب میکنم.

با خنده گفتم: فکر کردی اسم عشق سابقم بهار بوده؟

/ 0 نظر / 92 بازدید