نامه اي براي تو

امروز فقط وفقط به تو فکر می کردم...راستش دلم برات تنگ شده اما مطمئنم که خودت هیچ چیزی از عشقم نسبت به خودت نمی دونی...

دوشنبه خیلی منتظرت موندم اما نیومدی...

                                امروز دلم بدجور برات تنگ شده بود......

/ 1 نظر / 13 بازدید