یک نگاه

یک نگاه بر ابر    کردم       ابر   به  باریدن    گرفت

یک  نگاه بر یار   کردم        یار   به  نالیدن    گرفت

تکیه   بر  دیوار   کردم       خاک  بر فرقم نشست

خاک بر فرقش نشیند       آنکه یار  از  من   گرفت

اتهه

/ 0 نظر / 9 بازدید