نمی دانم

نمی دانم چه بگويم  چه بنويسم  وقتی او در کنارم

نيست . بی او گويی تهی ازهر لبخند و شادا بيم .

ادمی خسته و بی تکيه گاهيم .  جای خاليش را هيچ

گاه تا به اين اندازه احساس نکرده بودم . و به هيچ 

انسانی تا بحال به اين اندازه عادت نکرده بودم

/ 3 نظر / 11 بازدید
پر بهونه

سلام دوست جبران خليل :پيش از انكه معناي عشق را بدانم ترانه هايش را ميسورودم اما زماني كه مهر را شناختم واژه هاي زبانم نفسهايی آرام و نغمه های سينه ام ا رامشي ژرف گردیدند...منتظرم

يلدا

اگر براستی هست ... جای خالی هم وجود ندارد ...